regelgeving

Sinds 30 april 2014 is de AssurMiFID–regelgeving van toepassing op ons kantoor. Overeenkomstig deze gedragsregels voert ons kantoor een beleid met betrekking tot het beheer van belangenconflicten bij het verlenen van diensten van verzekeringsbemiddeling.

Infines cvba
AXA Bank- en kredietagent, onafhandelijk verzekeringsmakelaar

Kapellenstraat 45a - 9280 Denderbelle
BTW/RPR 0830.781.244
Tel: +32 52 41 17 11
agency.13911@axa-bank.be

Het register van verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door de FSMA te 1000 brussel, congresstraat 12, www.fsma.be
Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.
Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel 02 547 58 71, info@ombudsman.as, www.ombudsman.as

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, dwz. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.


Nummers van de takken en de titulatuur

1. Ongevallen 2. Ziekte 3. Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel 4. Casco rollend spoorwegmaterieel 5. Luchtvaartuigcasco 6. Casco zee- en binnenschepen 7. Vervoerde goederen met inbegrip van koopwaren, bagage en alle andere goederen 8. Brand en natuurevenementen 9. Andere schade aan goederen 10. BA motorrijtuigen 11. BA luchtvaartuigen 12. BA zee- en binnenschepen 13. Algemene BA 14. Krediet 15. Borgtocht 16. Diverse geldelijke verliezen 17. Rechtsbijstand 18. Hulpverlening 19. Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen 20. Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen 21. Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen 22. Kapitalisatieverrichtingen 23. Beheer van collectieve pensioenfondsen 24. Levensverzekeringen verbonden aan beleggingsfondsen


Polisvoorwaarden

Voor de algemene voorwaarden van de producten kunt u terecht op de pagina Documenten of op de websites van onze Partners

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.

Welke belangenconflicten?

Welke belangenconflicten?

Met het oog op ons belangenconflictenbeleid heeft ons kantoor in een eerste stap de mogelijke belangenconflicten in ons kantoor geïdentificeerd. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen (1) ons kantoor en haar verbonden personen en een klant of (2) tussen meerdere klanten onderling. Het beleid inzake belangenconflicten houdt rekening met de eigen kenmerken van ons kantoor en haar eventuele groepsstructuur. Bij de beoordeling naar mogelijke belangenconflicten heeft ons kantoor de situaties in kaart gebracht waarbij een aanzienlijk risico bestaat dat de belangen van de klant worden geschaad. Het gaat om:

  • Situaties waarbij winst wordt gemaakt of verlies wordt geleden ten koste van de cliënt
  • Situaties waarbij ons kantoor een ander belang heeft bij het resultaat van de dienst of transactie
  • Situaties met een financiële drijfveer om andere cliënten te laten voorgaan
  • Situaties waarbij hetzelfde bedrijf als de cliënt wordt uitgeoefend
  • Situaties waarbij ons kantoor een vergoeding ontvangt van een andere persoon dan de cliënt voor de geleverde diensten van verzekeringsbemiddeling
  • Situaties waarbij ons kantoor deelnemingen van minstens 10% bezit in stemrechten of van het kapitaal van de verzekeringsonderneming(en)
  • Situaties waarbij de verzekeringsonderneming(en) deelnemingen van minstens 10% bezit(ten)van de stemrechten of van het kapitaal van ons kantoor;

Welke maatregelen neemt ons kantoor

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de klant primeert. Het gaat onder meer om: - Een interne instructienota; - Een aangepast verloningsbeleid; - Een beleid dat erop toeziet dat de verbonden personen enkel bemiddelen m.b.t. verzekeringsovereenkomsten waarvan zij de essentiële kenmerken kennen en in staat zijn om aan de cliënten toe te lichten; - Een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de klant; - Een regeling inzake het ontvangen van voordelen; - Een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is. Indien noodzakelijk zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wat is de procedure?

Specifieke transparantie

Wanneer in een concrete situatie onze maatregelen onvoldoende garantie zouden kunnen bieden, zal u geïnformeerd worden door ons kantoor over de algemene aard en/of de bronnen van het belangenconflict, zodat u een weloverwogen beslissing kan nemen. U kan steeds met ons contact op nemen voor meer informatie.

Klachtenbeleid en -regeling

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen De Meeûssquare 35 1000 Brussel Tel. 02/547.58.71 Fax. 02/547.59.75 Mail : info@ombudsman.as Website :www.ombudsman.as.